Willkommen im Universitätsarchiv Leipzig!

 

Kontakt
Universitätsarchiv Leipzig
Prager Strasse 6
04103 Leipzig
Telefon: +49 341 - 9730200
E-Mail: archiv@uni-leipzig.de